СТАРОЗБУР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №37
(сільського голови)
від 11.11.2011
с. Стара Збур’ївка
Про організацію роботи із забезпечення Старозбур’ївською сільською радою доступу до публічної інформації у відповідності з вимогами чинного законодавства.

З метою організації виконання в сільській раді розпорядження голови районної державної адміністрації від 04 липня 2011 року №393 «Про організацію роботи із забезпечення Старозбур’ївською сільською радою доступу до публічної інформації у відповідності з вимогами чинного законодавства», керуючись статтею 42 «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1.Встановити, що виконавчий комітет Старозбур’ївської сільської ради:
1.1.Є розпорядником інформації, якою володіє сільська рада, зокрема, отриманої або створеної в процесі здійснення сільською радою своїх повноважень, а також його виконавчим комітетом під час забезпечення діяльності сільської ради.
1.2.Не є розпорядником інформації за наступними запитами:
-на інформацію щодо центральних або інших місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
-на інформацію, що може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.
2.Доручити секретарю виконавчого комітету сільської ради Расторгуєвій О.В., головному бухгалтеру Коваль І.М., спеціалісту II категорії з земельних питань Горбуновій Т.А. в десятиденний термін забезпечити створення офіційного веб-сайту Старозбур’ївської сільської ради та інформаційного стенду сільської ради.
3.Затвердити:
3.1.Форму запиту на інформацію (Додаток №1);
3.2.Інструкцію щодо процедури подання запиту та отримання інформації (Додаток №2);
3.3.Порядок надання та оприлюднення інформації Старозбур’ївської сільської ради (Додаток №3);
3.4.Інформацію для оформлення запиту (Додаток №4).
4.Визначити секретаря виконавчого комітету сільської ради Расторгуєву О.В. відповідальною:
-за оприлюднення на офіційному веб-сайті Старозбур’ївської сільської ради інформації, розпорядником якої є сільська рада та яка підлягає обговоренню;
-за ведення реєстрації запитів, звітів задоволення запитів на інформацію, оприлюднення проектів рішень, рішень сільської ради та висвітлення публічної інформації, розпорядником, якої є сільська рада на інформаційному стенді сільської ради.
5.Секретарю виконавчого комітету сільської ради Расторгуєвій О.В.:
5.1.Спільно з депутатом сільської ради Шавалдою С.В.:
-терміново розмістити на веб-сайті сільської ради у спеціальній рубриці «Доступ до публічної інформації форму запиту на інформацію і порядок складення та подання запитів на інформацію, затвердженні цим розпорядженням, а також контактні дані секретаря ради з питань запитів на інформацію (номер телефону, факсу та поштову адресу).
5.2.3абезпечити оприлюднення на веб-сайті сільської ради розпорядження голови сільської ради не пізніше п’яти робочих днів з дня їх підписання.
5.3.Здійснювати контроль за дотриманням строків розгляду запитів на інформацію відповідно до статті 20 Закону.
5.4.Вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної інформації про особу інших осіб.
6.Головному бухгалтеру сільської ради Коваль І.М. терміново надати пропозиції щодо визначення розміру фактичних витрат для задоволення запиту на інформацію на копіювання та друк в межах граничних норм встановлених Кабінетом Міністрів України.
7.3 метою оперативного оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті сільської ради та інформаційному стенді сільської ради:
7.1.Посадовим особам виконавчого апарату Старозбур’ївської сільської ради:
-забезпечити під персональну відповідальність неухильне виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації та відповідних нормативно-правових актів;
-вживати заходів щодо своєчасного подання секретарю сільської ради проектів розпоряджень сільського голови, рішень виконавчого комітету та сільської ради, що підлягають обговоренню, а також оновленої інформації про діяльність сільської ради з метою оперативного оприлюднення на офіційному сайті сільської ради.
8.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Сільський голова
В. В. МарунякДодаток №1 до розпорядження сільського голови Старозбур’ївської сільської ради 11.11.2011 №37 Зразок запиту на інформацію документ на скачування у форматі: .doc, 36,5 кб


Додаток №2
до розпорядження сільського голови
Старозбур’ївської сільської ради
№37    11.11.2011

Інструкція щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання

1.Запитувачі інформації (далі - Запитувачі) мають право звернутися до Старозбур’ївської сільської ради (далі — сільської ради) із запитом на інформацію (далі - запит) в усній або письмовій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
2.Запит подається на ім’я сільського голови в довільній формі або шляхом заповнення встановленої сільською радою форми з обов’язковим зазначенням:
2.1.Прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи;
2.2.Поштової адреси або адреси електронної пошти фізичної або юридичної особи;
2.3.Номеру домашнього або мобільного телефону - якщо такий є;
2.4.3агального опису інформації або виду, назви, реквізитів чи змісту документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
2.5.Способу отримання відповіді: поштою (вказати поштову адресу); факсом (вказати номер факсу); електронною поштою (вказати Е - mail) або в усній формі (вказати номер телефону);
2.6.Підпису і дати, якщо запит подається письмово.
3.Примітка * заповнюється у разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) Запитувач не може подати письмовий запит, його оформляє Відповідальна особа з питань запитів на інформацію Старозбур’ївської сільської ради (далі - Відповідальна особа), обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту Запитувачу.
4.Відповідальна особа реєструє запит в журналі реєстрації інформаційних запитів, про що робить відмітку в запиті.
5.Сільська рада зобов’язана надати відповідь на запит на інформацію Запитувачу не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
6.Якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. У такому разі Запитувач повинен надати обгрунтоване клопотання про термінове опрацювання запиту.
7.У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, сільська рада може продовжиш строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку сільська рада повідомляє Запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
8.Запитувачі інформації також можуть реалізувати право на доступ до інформації за інформаційним запитом. У разі виникнення сумнівів у достовірності чи повноті оприлюдненої інформації, Запитувач може звернутися з запитом до Відповідальної особи з питань на інформацію сільської ради для перевірки та уточнення такої інформації.
9.Запит подається Запитувачем в довільній формі або шляхом заповнення встановленої сільською радою форми згідно Інструкції щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання.
10.За результатами розгляду приймається одне з рішень про:
-задоволення запиту та надання відповіді;
-відмову в задоволенні запиту на інформацію;
-направлення запит в належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача;
-відстрочку в задоволенні запиту на інформацію.
11.Рішення, дії або бездіяльності особи запитувач має право оскаржити до сільського голови або до суду відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Секретар сільської ради
О. В. Расторгуєва


Додаток №3
до розпорядження сільського голови
Старозбур’ївської сільської ради
№37    11.11.2011

Порядок надання та оприлюднення Старозбур’ївською сільською радою публічної інформації

1.Даний Порядок розроблено відповідно до Законів «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів України.
2.Цей Порядок визначає механізм надання Старозур’ївською сільською радою (далі -сільська рада) запитувачам інформації (далі -Запитувач) публічної інформації та її оприлюднення.
3.Публічна інформація сільської ради оприлюднюється Відповідальною особою за оприлюднення публічної інформації на офіційному сайті сільської ради, в місцевих друкованих засобах інформації, на інформаційних стендах у приміщенні сільської ради або у інший, визначений сільським головою, спосіб.
4.Інформація, яка, згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації»підлягає обов’язковому оприлюдненню, публікується невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа.
5.Проекти нормативно-правових актів, рішень сільської ради оприлюднюються на офіційному сайті сільської ради не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття та знімається з сайту опублікування затверджених нормативно-правових актів / рішень сільської ради або у разі якщо такі не прийнято.
6.Інформація про бюджет оприлюднюється відповідно до вимог, визначених Бюджетним кодексом України.
7.Запитувачі інформації мають право доступу до засідань сесій сільської ради, постійних комісій сільської ради та інших відкритих засідань (крім засідань, на яких обговорюються конфіденційна, таємна або службова інформація або випадків проведення закритих засідань, передбачених Регламентом Старозбур’ївської сільської ради або Положеннями про відповідні колегіальні органи).
8.Рішення, дії або бездіяльність сільської ради запитувач має право оскаржити до сільської ради або суду відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Секретар сільської ради
О. В. Расторгуєва


Додаток №4
до розпорядження сільського голови
Старозбур’ївської сільської ради
№37    11.11.2011

Для оформлення інформаційного запиту

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», визначено спеціальне місце для роботи запитувачів з документами - кабінет секретаря Старозбур’ївської сільської ради.
Інформаційні запити приймаються:
з понеділка по четвер-з 9:00 до 17:00
в п’ятницю-з 9:00 до 16:00
перерва-з 12:00 до 13:00
вихідні:субота, неділя
Для звернення:
усно:номер телефону 0 (5539) 3-92-45
письмово:за адресою: 75630 Херсонська область, Голопристанський район, село Стара Збур’ївка, Старозбур’ївська сільська рада вулиця Піонерська, 6
(на конверті вказувати «Публічна інформація»);
факсом:0 (5539) 3-92-45
Відповідальна особа з питань запитів на інформацію Старозбур’ївської сільської ради - секретар ради Расторгуєва Ольга Василівна.

Секретар сільської ради
О. В. РасторгуєваХерсонский ТОП Hosting Ukraine
Стара Збур'ївка © 2011 - 2019