СТАРОЗБУР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Друга сесія сільської ради VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від 06.11.2015 № 6
с.Стара Збур’ївка
Про затвердження Положення про постійні комісії Старозбур’ївської сільської ради.

Відповідно до пункту 13 статті 46 та статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада:

ВИРІШИЛА

1.
Затвердити Положення про постійні комісії Старозбур’ївської сільської ради (Додаток додається)
2.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря сільської ради Расторгуєву О.В.

Сільський голова
В. В. МарунякЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сільської ради VII скликання 06 листопада 2015 року №6

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ
СТАРОЗБУР’ЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ЗМІСТ
1.
Загальні положення
2.
Голова постійної комісії
3.
Організація діяльності постійної комісії
4.
Напрямки діяльності постійних комісій
5.
Взаємодія постійної комісії з виконавчим комітетом, установами та посадовими особами сільської ради

1.
Загальні положення
1.
1.
Постійна комісія сільської ради (далі – постійна комісія) є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень сільської ради, контролю за рішеннями виконавчого комітету.
1.
2.
Постійна комісія обирається сільською радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються постійною комісією.
1.
3.
До складу постійної комісії не можуть бути обрані сільський голова та секретар сільської ради.
1.
4.
Постійна комісія підзвітна сільській раді та відповідальна перед нею. Діяльність постійної комісії координує секретар сільської ради.
1.
5.
У своїй діяльності постійна комісія сільської ради керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями сільської ради, Регламентом сільської ради та цим Положенням.
1.
6.
Діяльність постійної комісії сільської ради здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні постійної комісії, доручень сільської ради, сільського голови або секретаря сільської ради.
1.
7.
Постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з постійними комісіями сільської ради та інших рад, структурами сільської ради, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.
1.
8.
Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на два місяці і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
1.
9.
Постійна комісія має право скликати сесію сільської ради у випадку, передбаченому Законом «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.
10.
Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.
2.
Голова постійної комісії
2.
1.
Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організує її роботу.
2.
2.
Скликає і веде засідання комісії.
2.
3.
Визначає завдання і розподіляє обов’язки між членами комісії.
2.
4.
Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії.
2.
5.
Забезпечує організаційну підготовку засідань комісії.
2.
6.
Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії.
2.
7.
Представляє комісію у відносинах з іншими комісіями, органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.
2.
8.
Організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.
2.
9.
Підтримує зв’язки із засобами масової інформації та апаратом сільської ради і виконавчого комітету, забезпечує гласність в роботі комісії.
2.
10.
У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови постійної комісії або секретар постійної комісії.
3.
Організація діяльності постійної комісії
3.
1.
Основним завданням постійної комісії є попередній розгляд проектів рішень,що виносяться на розгляд сільської ради
3.
2.
Постійна комісія за дорученням сільської ради, сільського голови, секретаря сільської ради або за власною ініціативою вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних сільській раді та виконавчому комітету сільської ради органів, а також з питань, віднесених до відання сільської ради, виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд сільської ради або виконавчого комітету сільської ради, здійснює контроль за виконанням рішень сільської ради.
3.
3.
Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.
3.
4.
За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії оформляються протокольно та приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови та секретарем комісії. Відповідальність за ведення протоколів постійної комісії покладається на секретаря комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
3.
5.
Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.
3.
6.
Постійна комісія попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження сільською радою, готує висновки з цих питань.
3.
7.
Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень сільської ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, спеціалістів, представників апарату сільської ради.
3.
8.
Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням сільської ради, сільського голови, секретаря сільської ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
3.
9.
Всі питання, які виносяться на розгляд сесії, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією.
4.
Напрямки діяльності постійних комісій
4.
1.
Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку за дорученням сільської ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:
1)
проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, сільського бюджету;
2)
звіти про виконання програм і бюджету;
3)
попередній розгляд звітів про хід і результати виконання прийнятих програм і бюджету;
4)
питання підготовки пропозицій щодо встановлення місцевих податків і зборів, та розміри їх ставок;
5)
питання здійснення контролю за утворенням та використанням позабюджетних цільових коштів;
6)
питання надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;
7)
питання соціально-економічного, стратегічного розвитку сільської ради, інші питання, які виносяться на розгляд сільської ради;
8)
проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд сільської ради.
4.
2.
Постійна комісія з питань екології, благоустрою, раціонального використання природних ресурсів, врегулювання земельних ресурсів та управління комунальною власністю за дорученням сільської ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:
1)
проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, сільського бюджету;
2)
звіти про виконання програм і бюджету;
3)
проекти місцевих програм охорони довкілля;
4)
питання координації діяльності спеціаліста з земельних питань сільської ради та уповноважених державних органів управління з охорони природи;
5)
питання підготовки пропозицій про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;
6)
питання щодо підготовки пропозицій щодо ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами;
7)
питання здійснення контролю за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства;
8)
питання про організацію охорони, реставрації та використання пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування;
9)
питання про стан та розвиток будівництва на території сільської ради;
10)
питання щодо підготовки пропозицій щодо планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, шляхів;
11)
питання участі в розробці містобудівних програм, генеральних планів забудов;
12)
заслуховує звіти про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної і державної власності;
13)
питання створення і реорганізації підприємств комунальної власності;
14)
питання про стан та ефективне використання комунальної власності територіальної громади;
15)
питання встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади;
16)
питання підготовки і розгляду проектів сільських програм, приватизації та переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;
17)
питання післяприватизаційної підтримки підприємств, що утворились в результаті приватизації комунальної власності;
18)
питання аналізу соціальних наслідків приватизації;
19)
питання сприяння виконавчим органам в управлінні об’єктами житлово-комунального господарства;
20)
питання про стан та розвиток житлово-комунального господарства сільської ради, інші питання, які вносяться на розгляд сільської ради.
4.
3.
Постійна комісія з питань культури, охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціального захисту, освіти, молоді, спорту, торгівельного та побутового обслуговування населення, депутатської діяльності, етики, законності та захисту за дорученням сільської ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:
1)
проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, сільського бюджету;
2)
звіти про виконання програм і бюджету;
3)
питання створення умов для розвитку культури;
4)
питання сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесл;
5)
питання створення умов для занять фізичною культурою і спортом;
6)
питання забезпечення охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання;
7)
питання створення необхідних умов для забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій;
8)
питання ефективного використання культурно-освітніх, спортивних закладів, дитячих дошкільних і позашкільних установ;
9)
питання сприяння виконавчим органам в управлінні закладами освіти, культури, фізкультури і спорту;
10)
питання реалізації та захисту прав людини на працю, охорону здоров’я, материнства і дитинства;
11)
питання забезпечення соціальної справедливості у всіх сферах громадського життя;
12)
питання внесення пропозицій щодо оптимізації структури системи охорони здоров’я;
13)
питання поліпшення житлових і матеріально-побутових умов соціально незахищених громадян;
14)
питання вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
15)
питання здійснення контролю за забезпеченням соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях, наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах;
16)
питання взаємодії з громадськими організаціями, створеними для захисту соціально-економічних інтересів громадян;
17)
питання забезпечення розгляду санітарно-епідеміологічного благополуччя населення;
18)
питання господарської діяльності підприємства закладів торгівлі;
19)
питання транспортного обслуговування;
20)
питання розвитку всіх видів зв’язку;
21)
питання залучення інвестицій для розвитку підприємництва, розширення житлового будівництва;
22)
питання сприяння виконавчим органам в управлінні об’єктами побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності;
23)
питання забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян села;
24)
питання утримання органів правопорядку за рахунок бюджету;
25)
питання депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики;
26)
питання додержання вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
27)
питання контролю за додержанням депутатами та посадовими особами виконавчих органів ради вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;
28)
питання координації дій з районною радою, іншими органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями;
29)
пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту ради.
30)
питання про стан та розвиток охорони здоров’я, проблем соціального захисту населення, про стан та розвиток освіти, культури, фізкультури і спорту, молодіжних проблем, розвиток промисловості, підприємництва, транспорту та сфери послуг, про стан та розвиток місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення інші питання, які вносяться на розгляд сільської ради.
5.
Взаємодія постійної комісії з виконавчим комітетом, установами та посадовими особами сільської ради
5.
1.
Рекомендації постійної комісії подаються сільському голові в письмовій формі з реєстрацією в секретаря сільської ради.
5.
2.
Виконавчий комітет, установи та посадові особи сільської ради зобов’язані в десятиденний термін (якщо комісією не буде визначено інший строк виконання) розглянути рекомендації та пропозиції постійної комісії та надати аргументовану відповідь.
5.
3.
У випадку відхилення рекомендації постійної комісії виконавчим комітетом установами та посадовими особами сільської ради постійна комісія має право повторно винести рекомендації на їх розгляд.
5.
4.
Якщо пропозиція повторно відхилена, комісія може підготувати на розгляд сільської ради проект рішення з порушеного питання.
5.
5.
Постійна комісія здійснює контроль за виконанням рішень виконавчого комітету з питань, віднесених до її компетенції.

Секретар сесії
О. В. Расторгуєва
Херсонский ТОП Hosting Ukraine
Стара Збур'ївка © 2011 - 2019