СТАРОЗБУР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ГОЛОПРИСТАНСЬКОГО РАЙОНУ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Друга сесія сільської ради VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від 06.11.2015 № 4
с.Стара Збур’ївка
Про Регламент роботи Старозбур’ївської сільської ради.

Відповідно до пункту 13 статті 46 та пункту 1 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада:

ВИРІШИЛА

1.
Затвердити Регламент роботи Старозбур’ївської сільської ради (Додаток додається)
2.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря сільської ради Расторгуєву О.В.

Сільський голова
В. В. МарунякЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сільської ради VII скликання 06 листопада 2015 року №4

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ
СТАРОЗБУР’ЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ЗМІСТ
Розділ І. Загальні положення
Глава 1. Порядок скликання сесії
Глава 2. Розпорядок роботи сесії
Глава 3. Порядок проведення сесії новообраної сільської ради
Глава 4. Чергові і позачергові сесії
Глава 5. Порядок денний сесії
Глава 6. Порядок підготовки питань для розгляду на сесії
Розділ ІІІ. Пленарні засідання сільської ради
Глава 1. Виключна компетенція сільської ради
Глава 2. Робочі органи сесії
Глава 3. Ведення пленарних засідань
Глава 4. Порядок надання слова
Глава 5. Організація розгляду питань
Глава 6. Прийняття рішень
Глава 7. Порядок голосування пропозицій
Глава 8. Таємне голосування
Глава 9. Дисципліна та етика пленарних засідань
Глава 10. Про порядок оформлення матеріалів сесії
Розділ IV. Депутати, посадові особи і органи сільської ради
Глава 1. Депутати
Глава 2. Депутатські групи
Глава 3. Сільський голова та секретар сільської ради
Глава 4. Постійні комісії сільської ради
Глава 5. Тимчасові контрольні комісії сільської ради
Глава 6. Про порядок висвітлення діяльності сільської ради
Розділ V. Формування виконавчих органів сільської ради
Глава 1. Утворення виконавчого комітету сільської ради
Глава 2. Формування структури виконавчих органів сільської ради
Розділ VI. Здійснення контролю
Глава 1. Контроль за виконанням рішень сільської ради
Глава 2. Контроль за рішеннями виконавчого комітету сільської ради
Розділ VII. Депутатські звернення, запити, запитання. Пропозиції і зауваження депутата
Розділ VIII. Особливі процедури розгляду питань
Глава 1. Прийняття бюджету і контроль за його виконанням
Глава 2. Затвердження програм розвитку та контроль за їх виконанням
Глава 3. Дострокове припинення повноважень сільського голови
Глава 4. Дострокове припинення повноважень депутата
Розділ IX. Заключні положення
Глава 1. Про дію Регламенту та порядок внесення змін до нього
Глава 2. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності сільської ради


РОЗДІЛ І.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1.
Порядок діяльності сільської ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», іншими законодавчими актами, статутом територіальної громади, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії сільської ради.
Стаття 2.
Регламент сільської ради є обов’язковим для виконання всіма депутатами, сільським, головою та іншими посадовими особами місцевого самоврядування. Регламент встановлює порядок скликання і проведення сесії ради, формування виконавчих органів ради, порядок прийняття рішень та звітів, порядок здійснення контрольної діяльності, прийняття рішень за спеціальними процедурами, процедуру діяльності депутатів, посадових осіб та органів сільської ради.
Стаття 3.
Робота ради ведеться державною мовою. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою. Переклад його виступу на державну мову, у разі необхідності, забезпечує секретар сільської ради, у випадках передбачених Законом України «Про засади державної мовної політики», або сам промовець.
Стаття 4.
1.
Представники засобів масової інформації акредитуються на весь час сесії,відмова в акредитації повинна бути вмотивованою. Секретар ради надає представникам засобів масової інформації матеріали сесії, за винятком тих, які розглядаються за спеціальними процедурами.
2.
У разі порушення законодавства про інформацію або цього Регламенту представниками засобів масової інформації рада може позбавити їх акредитацій на визначений нею термін. Засіб масової інформації, представник якого був позбавлений акредитації, має право запропонувати для акредитації іншого свого представника на наступне засідання ради.
3.
На засіданнях ради можуть бути присутні особи за запрошенням, за викликом, депутати інших рад, обрані від виборчих округів, розміщених на території територіальної громади, на визначених для них місцях.
4.
Посадові особи, яких обирає, призначає чи затверджує сільська рада, викликаються безпосередньо, а підлеглі їм службовці через них.
5.
Інші особи можуть бути присутні на пленарних засіданні ради за умови встановлення їх особи та у межах наявних вільних сидячих та стоячих місць позаду рядів місць для депутатів та осіб, визначених у пункті 3 цієї статті.
6.
Запис присутніх осіб проводить секретар сільської ради і список передає головуючому.
7.
Порядок розміщення депутатів та інших присутніх у залі засідань осіб визначається сільською радою.
8.
Після розгляду всіх питань та закінчення засідання сесії сільської ради на протязі 20 хвилин проводиться навчання депутатів сільської ради.
Стаття 5.
1.
За рішенням сільської ради, яке приймається після скороченого обговорення більшістю голосів депутатів від загального складу ради, можуть проводитися її закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань.
2.
На закритому засіданні мають право бути присутніми особи, які визначені сільською радою.
3.
Сільська рада після обговорення наприкінці закритого засідання приймає рішення щодо публікації матеріалів цього засідання.
Стаття 6.
Особи, присутні на засіданнях сільської ради, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні і не порушувати порядок. У разі порушення порядку їх за розпорядженням головуючого на засіданні може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.
Стаття 7.
Діяльність сільської ради, її виконавчого комітету здійснюється згідно з планами роботи, які затверджуються сільською радою та виконавчим комітетом з врахуванням пропозицій постійних комісій і депутатів сільської ради, об’єднань громадян, органів територіальної самоорганізації громадян.
Стаття 8.
На будинку сільської ради постійно піднімається Державний прапор України, а під час засідань сільської ради в сесійному залі встановлюється Державний прапор України.

РОЗДІЛ ІІ.
СЕСІЯ РАДИ
Глава 1. Порядок скликання сесії
Стаття 9.
1.
Сільська рада проводить свою роботу сесійно.
2.
Сесії сільської ради складаються з пленарних засідань сільської ради і засідань постійних та інших комісій сільської ради, що проводяться у перерві між пленарними засіданнями.
Стаття 10.
1.
Порядок скликання сесії визначається статтею 46 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».
2.
У випадках, коли сесія скликається за пропозицією виконавчого комітету, постійної комісії чи на вимогу не менш, як однієї третини обраних депутатів ради, секретарю сільської ради передається протокол засідання із зазначенням питань запропонованих до розгляду сесії.
Стаття 11.
Сесія сільської ради є правомочною, якщо в пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених розділом VIII цього Регламенту.
Глава 2. Розпорядок роботи сесії
Стаття 12.
1.
У сесійний період пленарні засідання сільської ради проводяться з 10.00 до 12.00,з 13.00 до 15.00, з 15.00 до 17.00, якщо сільською радою не буде прийнято іншого рішення.
2.
Останніх 10 хвилин депутати розглядають питання, внесені в «Різне» порядку денного сесії.
3.
Пленарне засідання сільської ради може бути продовжено головуючим на засіданні понад визначений у пункті 1. цієї статті час не більше ніж на 15 хвилин. Інші одноразові зміни часу роботи можуть здійснюватися, якщо за це проголосувала більшість депутатів від присутніх на сесії.
Глава 3. Порядок проведення сесії новообраної сільської ради
Стаття 13.

Перша сесія новообраної сільської ради скликається територіальною виборчою комісією не пізніш, як через місяць після обрання ради у правомочному складі.
Стаття 14.
Територіальна виборча комісія не пізніш як за 10 днів до початку першої сесії сільської ради нового скликання надсилає депутатам довідкові матеріали про обраних депутатів.
Стаття 15.
1.
Першу сесію новообраної сільської ради відкриває і веде голова територіальної виборчої комісії. Він інформує сільську раду про підсумки виборів депутатів та сільського голови і визнання їх повноважень.
2.
Після визнання повноважень сільського голови, йому передається ведення сесії.
Стаття 16.
1.
На першому засіданні сільської ради головуючий на сесії пропонує депутатам розпочати формування постійних комісій сільської ради, дає пояснення про їх права і порядок формування.
2.
Формування постійних комісій проводиться депутатами в пленарний та поза пленарний час.
Стаття 17.
1.
Сільська рада до утворення постійних комісій сільської ради проводить засідання з таким порядком денним:
1)
інформація голови територіальної виборчої комісії;
2)
обрання лічильної комісії;
3)
обрання секретаря сільської ради;
4)
обговорення і визначення переліку, кількісного складу і функцій постійних комісій сільської ради;
5)
утворення постійних комісій сільської ради та затвердження їх складу;
6)
обрання голів постійних комісій сільської ради.
Згадана вище частина порядку денного першої сесії ради нового скликання не потребує обговорення та затвердження.
Глава 4. Чергові і позачергові сесії
Стаття 18.

Сесії сільської ради згідно зі статтею 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» можуть скликатися:
-
сільським головою;
-
секретарем сільської ради;
-
однією третиною (1/3) депутатів від загального складу сільської ради;
-
постійною комісією сільської ради.
Стаття 19.
1.
Чергові сесії сільської ради скликаються за розпорядженням сільського голови в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.
2.
Секретар сільської ради за 10 днів повідомляє депутатів про час скликання і місце проведення та перелік питань, які передбачається внести на розгляд чергової сесії сільської ради. Ця інформація обов’язково публікується на її офіційному сайті, оприлюднюється в інших засобах масової інформації.
Стаття 20.
1.
Позачергові сесії скликаються у випадку гострої необхідності.
2.
Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії сільської ради підписані ініціаторами, надсилаються сільському голові з зазначенням питань до порядку денного та проектами документів, розгляд яких пропонується, не пізніше як за три робочі дні до початку сесії.
3.
Рішення про скликання позачергової сесії сільської ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сільської ради.
4.
Матеріали позачергової сесії видаються депутатам при їх реєстрації.
Глава 5. Порядок денний сесії
Стаття 21.
1.
Проект порядку денного формується секретарем сільської ради.
2.
Пропозиції щодо включення питань до проекту порядку денного сесії можуть вноситись сільським головою, секретарем сільської ради, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом сільської ради, загальними зборами громадян.
3.
Основою для формування порядку денного сесії сільської ради є перспективний план роботи сільської ради.
Стаття 22.
Всі питання включені до проекту порядку денного, які вносяться на розгляд ради, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією та іншими постійними комісіями, крім випадків, передбачених цим Регламентом.
Стаття 23.
1.
До проекту порядку денного чергової сесії регулярно включаються звіти виконавчих органів ради, посадових осіб, яких сільська рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує.
2.
До проекту порядку денного позачергової сесії вносяться лише ті питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання позачергової сесії.
3.
Проект порядку денного позачергової сесії повідомляється депутатам не пізніш як за день до сесії сільської ради.
4.
Питання, внесені до порядку денного позачергової сесії сільської ради, можуть розглядатися профільною постійною комісією сільської ради в день проведення сесії. У виключних випадках питання, внесені до порядку денного позачергової сесії, можуть розглядатись на пленарних засіданнях без обговорення у постійних комісіях, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу.
Стаття 24.
1.
Проект порядку денного сесії, сформований відповідно до вимог, зміни до нього обговорюються і затверджуються в цілому сільською радою більшістю голосів присутніх депутатів.
2.
Обговорення щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії проводиться за скороченою процедурою.
Стаття 25.
1.
Питання затвердженого порядку денного сесії сільської ради можуть розглядатися в іншій, ніж передбачена в ньому послідовності, відкладатися, змінюватися чи виключатися з порядку денного за рішенням сільської ради, прийнятим після обговорення за скороченою процедурою.
2.
При цьому заслуховується виступ ініціатора додаткового питання до порядку денного з його обґрунтуванням, ступінь підготовленості питання для прийняття рішення, а також заслуховується виступ з цього питання голови відповідної постійної комісії та представника відповідного виконавчого органу сільської ради.
Глава 6. Порядок підготовки питань для розгляду на сесії
Стаття 26.

Секретар сільської ради організовує підготовку питань, що вносяться на розгляд сесії.
Стаття 27.
Пропозиції щодо питань, які виносяться на розгляд сесії сільської ради, можуть вноситися сільським головою, секретарем сільської ради, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян, органами самоорганізації населення,трудовими колективами, політичними партіями і громадськими організаціями.
Стаття 28.
Працівники відділів, виконавчих органів зобов’язані надавати ініціаторам проектів рішень допомогу і інформацію, необхідну для підготовки даних питань.
Стаття 29.
1.
Не пізніше як за 1 день до розгляду питань на сесії постійні комісії сільської ради проводять їх попереднє обговорення.
2.
За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які розглядаються і враховуються при прийнятті остаточного рішення на сесії сільської ради.
Стаття 30.
Матеріали, підготовлені з відступами від вимог цього Регламенту, приймаються до розгляду на сесії сільської ради, як виняток, лише у випадку, коли вони вимагають термінового вирішення, були розглянуті на профільній комісії та завізовані головами всіх постійних комісій і вносяться до порядку денного сесії в порядку їх надходження.

РОЗДІЛ ІІІ.
ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Глава 1. Виключна компетенція сільської ради
Стаття 31.

Виключно на пленарних засіданнях сільської ради вирішуються питання, передбачені статтею 26 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».
Глава 2. Робочі органи сесії
Стаття 32.

Для забезпечення роботи пленарних засідань обираються робочі органи сесії з числа депутатів:
-
лічильна комісія;
-
секретар сесії.
Стаття 33.
1.
Лічильна комісія утворюється на пленарному засіданні на термін повноважень ради Кількісний та особовий склад лічильної комісії затверджується більшістю депутатів від їх загального складу.
2.
На першому організаційному засіданні лічильна комісія обирає зі свого складу голову, та секретаря комісії.
3.
Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів при прийнятті рішень відкритим голосуванням шляхом підняття руки.
4.
У випадку відсутності на пленарному засіданні члена (членів) лічильної комісії сільська рада може за необхідності обрати на період даного пленарного засідання нового члена (членів) або новий склад лічильної комісії.
5.
За дорученням ради функції лічильної комісії може виконувати секретар сільської ради або сільський голова.
Стаття 34.
1.
Функції секретаря сесії на пленарному засіданні виконує секретар сільської ради
2.
Секретар сесії виконує наступні функції:
веде протокол пленарного засідання сільської ради;
проводить реєстрацію депутатів, які бажають виступити в обговоренні питань порядку денного;
надає допомогу головуючому у веденні сесії сільської ради;
проводить реєстрацію листів, звернень, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії та передає їх головуючому на пленарному засіданні;
забезпечує передачу вказаних документів виконавцям.
3.
У випадку відсутності на пленарному засіданні секретаря сесії рада може за необхідності обрати на період даного пленарного засідання нового секретаря сесії.
Глава 3. Ведення пленарних засідань
Стаття 35.
1.
Пленарні засідання сільської ради проводяться згідно з розпорядком роботи сесії.
2.
Рішення сільської ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання, за винятком випадків, встановлених цим Регламентом.
Стаття 36.
1.
Пленарні засідання сільської ради відкривають, ведуть і закривають сільський голова або секретар сільської ради, а на першій сесії – голова територіальної виборчої комісії. Якщо вони з будь-яких причин не здійснюють цього, то функції головуючого виконує обраний сільською радою депутат.
2.
На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого, під час розгляду внесеної ним пропозиції з непроцедурного питання та прийняття рішення щодо неї, а також під час розгляду питання, що містить конфлікт інтересів головуючого, він звільняє місце, відведене для головуючого, а ведення засідання доручається іншій особі, зазначеній в частині 1 цієї статті.
Стаття 37.
1.
Головуючий на пленарному засіданні сільської ради:
1)
відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях сільської ради;
2)
виносить на обговорення проекти рішень, інші акти сільської ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу сільської ради;
3)
організовує розгляд питань;
4)
повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;
5)
надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;
6)
створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;
7)
ставить питання на голосування, повідомляє його результати;
8)
забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;
9)
робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити у відповідності з порядком денним сесії;
10)
вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;
11)
здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.
2.
Під час засідання сільської ради головуючий не перериває промовців, крім випадків, зазначених у цьому Регламенту, не коментує і не дає оцінок щодо їх виступів.
3.
Головуючий може доручити відповідним особам зачитування письмових документів, пропозицій щодо обговорюваного питання і з питання, підготовленого відповідною комісією сільської ради. Зачитування документів пропозицій від комісії здійснюється визначеним комісією доповідачем.
Стаття 38.
1.
Пленарне засідання ради відкривається і проводиться, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу сільської ради. Реєстрація депутатів проводиться перед кожним пленарним засіданням.
2.
На початку пленарного засідання сільської ради і після кожної перерви головуючий проводить реєстрацію депутатів. На початку засідання головуючий повідомляє присутніх про кількість депутатів, відсутніх з поважних причин.
3.
Якщо відкриття пленарного засідання неможливе у зв’язку з відсутністю за даними реєстрації необхідної кількості депутатів, головуючий відкладає відкриття пленарного засідання на 1 годину, або оголошує дату, на яку переноситься початок сесії сільської ради або дату наступного пленарного засідання.
4.
На початку пленарного засідання головуючий оголошує порядок денний. Питання розглядаються в тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного пленарного засідання.
Стаття 39.
1.
За рішенням сільської ради головуючий може об’єднати обговорення кількох, пов’язаних між собою, питань порядку денного пленарного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, процедурне рішення про це приймається без обговорення.
2.
До початку розгляду питання порядку денного головуючий може робити повідомлення раді, які вважає доцільними, у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході пленарного засідання.
Глава 4. Порядок надання слова
Стаття 40.
1.
Час, який надається для доповіді – до 30 хвилин, співдоповіді і заключного слова – до 10 хвилин. Виступаючим в обговоренні, для повторних виступів при обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, для виступів з інформацією з питань порядку денного, для заяв, внесення запитів, резолюцій, надається час тривалістю до 3 хвилин, для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок, а також виступів в «Різному» - до 2 хвилин.
2.
Для надання слова всім промовцям з певного виду виступів, зазначених у пункті 1 цієї статті, на більш тривалий час, ніж встановлено у пункті 1 цієї статті,сільська рада приймає рішення без обговорення більшістю голосів депутатів. У разі необхідності головуючий може на прохання окремого промовця та за згодою більшості депутатів, визначеною шляхом голосування, продовжити йому час для виступу.
3.
Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий вважає, що сільська рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.
Стаття 41.
1.
Сільська рада може визначити загальний час для обговорення питання, після закінчення якого головуючий припиняє надання слова і в разі необхідності обговорення цього питання проводиться за скороченою процедурою.
2.
Якщо з’ясується, що визначеного часу для обговорення питань недостатньо, сільська рада без обговорення може прийняти процедурне рішення про збільшення часу для обговорення.
Стаття 42.
1.
Запис депутатів на виступ проводиться шляхом відповідно звернення до секретаря сесії, яке ним реєструється.
2.
Список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається, передається головуючому.
3.
Головуючий на засіданні може надати слово для виступу і в разі усного звернення депутата або іншої особи, якщо в цьому виникла потреба.
Стаття 43.
В необхідних випадках при прийнятті рішення, які потребують юридичного обґрунтування, головуючий може дане рішення за погодженням депутатів сільської ради перенести на розгляд чергової сесії сільської ради, після обґрунтування юридичною службою.
Стаття 44.
1.
Кожен з депутатів має гарантоване право на постановку запитання доповідачу (співдоповідачу), а також на виступ з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.
2.
Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання, надається слово для виступу.
Стаття 45.
На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого.
Стаття 46.
1.
Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.
2.
Депутат та головуючий може виступити на засіданні сільської ради з одного і того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.
3.
Слово щодо порядку ведення пленарного засідання сільської ради, питань про неприйнятність рішення, для довідки, відповіді на запитання і роз’яснень надається головуючим позачергово, але не перериваючи промовця.
4.
Запитання доповідачам та співдоповідачам ставляться письмово або усно.Головуючий на пленарному засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам.
Стаття 47.
1.
Доповіді і співдоповіді, виступи, заяви, запити виголошуються з трибуни.
2.
Якщо головуючий не представив промовця під час надання йому слова,промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи зазначає і її назву.
Стаття 48.
Перед завершенням роботи сесії у «різному» відводиться час до 10 хвилин для виступів депутатів ради з пропозиціями, зауваженнями, короткими заявами і повідомленнями. Обговорення при цьому, як правило, не проводиться.
Глава 5. Організація розгляду питань
Стаття 49.

Обговорення питання на пленарному засіданні ради включає:
1)
доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;
2)
співдоповіді (в разі необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;
3)
виступ чи оголошення думки головою чи представником від профільної постійної комісії;
4)
виступи членів постійної комісії з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки;
5)
виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської групи (фракції );
6)
виступи депутатів;
7)
оголошення головуючим про припинення обговорення;
8)
заключне слово співдоповідачів і доповідача;
9)
уточнення і оголошення головуючим, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;
10)
виступи депутатів з мотивів голосування.
Стаття 50.
1.
У необхідних випадках, визначених сільською радою, та інших прямо зазначених в Регламенті питань, приймаються після скороченого обговорення, яке включає:
1)
запитання доповідачу, співдоповідачам, і відповіді на них;
2)
виступ голови або представника від профільної постійної комісії;
3)
виступи двох депутатів, які підтримують рішення, та двох депутатів, які його не підтримують;
4)
уточнення та оголошення головуючим пропозицій, які надійшли і будуть ставитися на голосування;
5)
виступи депутатів з мотивів голосування.
2.
З питань, по яких непотрібно проводити обговорення, з процедурних та організаційних питань щодо ведення сесії, сільська рада приймає рішення без обговорення.
Стаття 51.
Рішення про необхідність обговорення сільська рада приймає більшістю голосів від присутніх.
Стаття 52.
Слово для виступу з мотивів голосування надається за усним зверненням депутата.
Стаття 53.
Депутат, група депутатів або постійна комісія можуть подати до секретаря сесії на ім’я головуючого свою окрему думку щодо прийнятого на пленарному засіданні рішення. Окрема думка, включається як додаток до матеріалів сесії.
Стаття 54.
У ході обговорення питання на засіданні сільської ради можуть вноситися:
1)
пропозиції щодо порядку ведення пленарного засідання та організації розгляду питання;
2)
пропозиції, поправки постійних комісій, депутатських груп депутатів.
Стаття 55.
Усі пропозиції щодо обговорюваного питання після оголошення його на сесії подаються в письмовій формі секретарю сесі їна ім’я головуючого.
Стаття 56
Тексти виступів депутатів, які виступили, і тих, які не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припинення обговорення, передаються секретарю сесії і включаються в протокол.
Глава 6. Прийняття рішень
Стаття 57.

Сільська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.
Стаття 58.
1.
Рішення сільської ради приймаються на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу сільської ради, крім випадків, передбачених Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом.
2.
При встановленні результатів голосування враховується голос сільського голови.
Стаття 59.
Рішення сільської ради приймається відкритим, поіменним або таємним голосуванням.
Стаття 60.
1.
Рішення сільської ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після його обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання допускається лише в випадках, зазначених у цьому Регламенті.
2.
Рішення сільської ради про припинення обговорення на пленарному засіданні може прийматися, якщо за це проголосувала більшість від присутніх депутатів.
3.
Питання, що виносяться на розгляд сільської ради, попередньо розглядаються у відповідних постійних комісіях.
4.
Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань або у відведеному для таємного голосування місці.
5.
Рішення, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими.
Стаття 61.
Рішення з процедурних питань приймаються після їх обговорення за скороченою процедурою або без обговорення. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначе-ння способу розгляду питань на засіданні, а також зазначені в Регламенті, як такі. Процедурні питання не потребують їх попередньої підготовки в постійних комісіях. Якщо виникає сумнів, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це без обговорення приймається сільською радою більшістю голосів депутатів від присутніх на пленарному засіданні.
Стаття 62.
1.
Сільська рада може скасовувати своє рішення, якщо за це проголосувала більшість від загального складу сільської ради.
2.
У ході прийняття рішення чи вирішення іншого питання може здійснюватися переголосування сільською радою, після проведення нового обговорення, якщо за це проголосувало більшість депутатів від присутніх на пленарному засіданні.
Стаття 63.
Формою виконання рішень ради може бути протокольне доручення, яке приймається на пленарному засіданні ради на випадок, коли поставлене депутатами чи керівниками виконавчих органів ради питання не ввійшло в проект того чи іншого рішення, але має до нього безпосереднє відношення.
Стаття 64.
1.
Рішення сільської ради приймаються відкритим та відкритим поіменним голосуванням шляхом підрахунку голосів чи таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів.
2.
Всі рішення приймаються сільською радою відкритим голосуванням, крім випадків, коли законом чи Регламентом встановлено таємне голосування.
Стаття 65.
1.
Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів,підтримане 1/3 частиною депутатів від присутніх на сесії.
2.
Дані про результати поіменного голосування роздруковуються секретарем сільської ради і надаються представникам депутатських груп,депутатам за їх зверненнями, представникам засобів масової інформації.
Стаття 66.
Рішення сільської ради може бути зупинено сільським головою у відповідності до частини четвертої статті 59 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».
Стаття 67.
1.
Прийняті сільською радою рішення розмножуються і передаються у всі постійні комісії та видаються депутатам за їх вимогою через 5 календарних днів після закінчення відповідного пленарного засідання.
2.
Про прийняті рішення сповіщається в засобах масової інформації.
3.
Особливості діяльності сільської ради з підготовки, прийняття та відстеження ефективності регуляторних актів визначаються Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.
Стаття 68.
1.
Рішення сільської ради надсилаються відповідним підприємствам, організаціям і установам, посадовим особам і доводяться до відома громадян не пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття.
2.
Рішення сільської ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.
3.
Рішення сільської ради індивідуально-правового характеру набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.
Стаття 69.
Прийняті рішення підписуються головуючим. Рішення з питань, які розглядалися коли головуючий тимчасово передавав усі свої обов’язки іншій особі у встановленому порядку, підписуються тією особою.
Глава 7. Порядок голосування пропозицій
Стаття 70.
1.
Обговорення і голосування з питань і пропозицій проводиться таким чином, щоб з’ясувати дійсне волевиявлення більшості депутатів щодо них.
2.
Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього не може перериватися розглядом інших питань порядку денного.
Стаття 71.
Після закінчення обговорення питання головуючий оголошує про перехід до голосування, а також про вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги Регламенту або пропозиції депутатів.
Стаття 72.
1.
На голосування ставляться всі пропозиції і поправки.
2.
Якщо окрема думка депутата чи постійної комісії містить пропозиції щодо обговореного питання, головуючий оголошує ці пропозиції і також ставить їх на голосування.
3.
Головуючий може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, який суперечить чинному законодавству.
Стаття 73.
1.
Пропозиції та поправки до проектів рішень сільської ради подаються депутатами доповідачу з даного питання у письмовій формі за особистим підписом ініціаторів не пізніше, як за день до початку сесії.
2.
Пропозиції і поправки ставляться на голосування в порядку надходження.
Стаття 74.
1.
Головуючий послідовно оголошує зміст поправок і пропозицій і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки чи пропозиції окремо.
2.
Головуючий після закінчення голосування повідомляє повні результати і прийняте рішення.
Стаття 75.
1.
Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати. Спочатку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
2.
В разі порушення процедури і голосування або виникнення перешкоди під час його проведення, негайно проводиться повторне голосування без обговорення.
3.
Голосування проводиться за допомогою підняття рук при проведенні відкритого голосування або бюлетенями при проведенні таємного голосування.
4.
Поіменне голосування проводиться шляхом опитування головуючим вголос кожного депутата під час пленарного засідання.
Стаття 76.
В будь-який час депутат може звертатись з такими пропозиціями щодо дотримання Регламенту під час проведення пленарного засідання сільської ради:
-
щодо перерви у пленарному засіданні;
-
щодо закритості (гласності) розгляду питань порядку денного;
-
про припинення обговорення питання порядку денного;
-
про те, щоб вважати список для виступів вичерпаним;
-
про перенесення питання порядку денного;
-
про повторний розгляд сесійного питання.
Стаття 77.
Пропозиції щодо дотримання Регламенту повинні негайно ставитись на обговорення і голосування. Якщо є декілька пропозицій, то слід організовувати голосування з дотриманням черговості.
Стаття 78.
Виступи щодо регламенту не повинні тривати довше ніж 3 хвилини і обмежуватись обговоренням питань, безпосередньо пов’язаних з Регламентом і у відповідності з ним, а не самих питань.
Стаття 79.
Одна і та ж пропозиція не може ставитись на голосування більше двох разів, крім випадків, передбачених Регламентом.
Глава 8. Таємне голосування
Стаття 80.
1.
З визначених сільською радою питань може проводитися таємне голосування.
2.
Рішення про проведення таємного голосування приймається більшістю депутатів від загального складу ради.
Стаття 81.
Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, частиною 3 статті 79 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».
Стаття 82.
1.
Таємне голосування організовує лічильна комісія.
2.
Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії.
Стаття 83.
1.
Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування виготовляються лічильною комісією за встановленою формою. У бюлетень для таємного голосування по проекту рішення ради вноситься запис «підтримую рішення» і праворуч порожній квадрат, в якому ставиться +, або інша позначка.
2.
На кожному бюлетені для таємного голосування мають бути підписи всіх членів лічильної комісії.
Стаття 84.
Час і місце проведення голосування, а також організація голосування встановлюється лічильною комісією і доводиться до відома всіх депутатів.
Стаття 85.
Лічильна комісія перед початком голосування:
-
одержує від секретаря сільської ради складений список усіх депутатів, повноваження яких визначені дійсними;
-
організовує заповнення бюлетенів для таємного голосування;
-
опломбовує скриньки для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці волевиявлення;
-
знищує бюлетені, що залишились після завершення їх видачі.
Стаття 86.
1.
Голосування проводиться у кабіні (приміщенні) для таємного голосування. Заповнений бюлетень опускається в скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни (приміщення) для таємного голосування.
2.
Підрахунок голосів і встановлення результатів виборів проводиться лише членами лічильної комісії.
Стаття 87.
1.
Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії.
2.
Голова лічильної комісії оголошує результати голосування.
Стаття 88.
1.
На підставі доповіді лічильної комісії про результат таємного голосування головуючий повідомляє, прийнято рішення або ні, а при виборах (погодженні) називає кандидатури, обрані (погоджені) на посади.
Глава 9. Дисципліна та етика пленарних засідань
Стаття 89.
1.
На пленарному засіданні сільської ради промовець, як і всі присутні, зобов’язаний дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», не повинен вживати образливі висловлювання, непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий має право попередити промовця про неприпустимість порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.
2.
Депутат або представник депутатської групи, на адресу яких були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого про надання слова для репліки. Головуючий на засіданні надає слово депутату, або представнику депутатської фракції, групи відразу після звернення.
3.
Якщо головуючий звертається до промовця, останній повинен зупинити свій виступ, в іншому разі головуючий може позбавити його слова.
4.
Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий після попередження позбавляє його слова.
Стаття 90.
1.
Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання сільської ради,головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження головуючий за згодою більшості депутатів, присутніх на сесії, визначеною шляхом голосування, може запропонувати депутату залишити зал.
2.
Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий припиняє засідання до виконання депутатом його вимог.
Стаття 91.
У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.
Глава 10. Про порядок оформлення матеріалів сесії
Стаття 92.

Матеріали сесії складаються з протоколу та фонограми сесії.
Стаття 93.
1.
Протокол сесії повинен містити:
1)
назву сільської ради та її скликання, порядковий номер сесії, дату і місце її проведення, час початку і закінчення;
2)
загальне число депутатів сільської ради, кількість присутніх, список запрошених на сесію та прізвища депутатів вищих рівнів, які були присутніми на сесії;
3)
порядок денний і регламент часу роботи;
4)
прізвища, посади доповідачів, співдоповідачів і виступаючих;
5)
результати голосування і прийняті рішення;
6)
запити депутатів, відповіді на них, прийняті сільською радою рішення по запитах.
2.
До протоколу сесії додаються:
1)
тексти доповідей і співдоповідей;
2)
тексти виступів депутатів, які не брали участі у дебатах і в зв’язку з припиненням обговорення питань;
3)
список присутніх на сесії депутатів;
4)
поправки і доповнення до проектів рішень;
5)
довідки, зауваження;
6)
порядок ведення сесії.
Стаття 94.
Фонограма сесії, записана на носіях електронної інформації, зберігається у сільського голови протягом 1 року.
Стаття 95.
1.
Протоколи сесій сільської ради підписуються головуючим
2.
Протокол сесії ради оформляється не пізніше 5 днів після завершення сесії ради.

РОЗДІЛ ІV.
ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ І ОРГАНИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Глава 1. Депутати
Стаття 96.

Права, порядок діяльності депутата в раді та її органах визначаються законами України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом територіальної громади, Положеннями про постійні комісії сільської радиі цим Регламентом.
Стаття 97.
1.
Повноваження депутата починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії сільської ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день відкриття першої сесії сільської ради нового скликання.
2.
Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом.
Стаття 98.
1.
Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сільської ради, засіданні постійної та інших комісій сільської ради, до складу яких його обрано.
2.
Участь депутата у роботі сільської ради та її комісій виявляється:
-
в присутності на всіх пленарних засіданнях і засіданнях комісій;
-
в активній роботі над питаннями, які виносяться на розгляд сільської ради і попередньо розглядаються постійною комісією;
-
виступах з питань, які розглядаються;
-
внесенні поправок і пропозицій при розгляді проектів рішень сільської ради;
-
ініціюванні питань до плану роботи сільської ради і постійних комісій;
-
ініціюванні питань до порядку денного сесії;
-
підготовці проектів рішень;
-
організації контролю за виконанням, в першу чергу, рішень сільської ради ради, віднесених до компетенції постійної комісії, в якій працює депутат;
-
підготовці матеріалів по звіту постійної комісії перед сільською радою;
-
інформації виборців про рішення, які приймаються сільською радою і постійною комісією, тощо.
Стаття 99.
Відповідно до частини 10 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і цього Регламенту сільської ради депутат за рішенням ради може вести пленарне засідання сесії. В цьому випадку цей депутат підписує протокол і прийняті рішення сільської ради.
Стаття 100.
Депутат має право вийти з пропозицією про включення окремих питань до порядку денного. Ця пропозиція попередньо розглядається на засіданні відповідної постійної комісії. Про включення чи не включення запропонованих депутатом питань до порядку денного сесії, вирішує постійна комісія.
Стаття 101.
Депутат має право на депутатське звернення, депутатський запит та депутатське запитання. Порядок їх внесення та розгляду викладений в статтях 13, 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та в розділі VII цього Регламенту.
Стаття 102.
Для роботи депутатів на виборчих округах, зустрічей з виборцями кожного місяця у встановлений радою день проводиться «День депутата». Він проводиться в приміщеннях, які визначаються виконкомом сільської ради з врахуванням пропозицій та згоди
Стаття 103.
1.
Крім інформації виборців про роботу сільської ради, її органів, депутатами розглядаються пропозиції, заяви і скарги громадян, ведеться прийом громадян.
2.
Депутат розглядає звернення, які надійшли до нього, вживає заходів до їх вирішення. З цією метою депутат може направляти одержані ним пропозиції, заяви і скарги до відповідних виконавчих органів ради, інших органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, якщо вирішення питань належить до їх повноважень, які зобов’язані розглянути їх відповідно до чинного законодавства і про результати повідомити заявника, а також депутата.
Стаття 104.
Депутат періодично, але не менш як один раз на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу і роботу сільської ради перед виборцями, і перед колективами та об’єднаннями громадян.
Стаття 105.
Депутат як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член сільської ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».
Стаття 106.
Постійна комісія сільської ради з питань депутатської діяльності і етики, в разі надходження до сільської ради листів, заяв, звернень про порушення депутатом хоча б однієї з норм правил, викладених в статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» чи письмових повідомлень депутатів, розглядає наведені факти. В разі систематичного порушення депутатом норм депутатської етики, пропуску протягом року більше половини пленарних засідань сільської ради або засідань постійної комісії, інших вимог, передбачених статтею 37 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», згідно із статтею 38 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» секретар сільської ради вносить пропозиції про ініціювання питання щодо відкликання депутата на пленарне засідання сільської ради.
Стаття 107.
Гарантії депутатської діяльності, охорона інших прав депутата забезпечуються відповідно до вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».
Глава 2. Депутатські групи
Стаття 108.

Депутати ради можуть добровільно об’єднуватися у депутатські групи за умови, що до складу кожної із них входить не менше як середньої кількості депутатів у постійних комісіях і не більше половини фактичної кількості депутатів сільської ради.
Стаття 109.
Депутатські групи не можуть формуватися для захисту приватних, комерційних, місцевих, професійних чи релігійних інтересів.
Стаття 110.
1.
Діяльність депутатських груп здійснюється в межах Конституції ізаконів України і спрямована на вирішення питань місцевого самоврядування. Порядок їх роботи, умови вступу і виходу депутатів з груп визначається самою депутатською групою.
2.
Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи Сільський голова і секретар сільської ради не можуть входити до складу жодної депутатської групи).
Стаття 111.
Депутатські групи сільської ради можуть формуватися і реорганізовуватися протягом повноважень сільської ради відповідного скликання.
Стаття 112.
1.
Депутатська група реєструється сільською радою на пленарному засіданні за поданням особи, яка очолює депутатську групу до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу
2.
Рішення про об’єднання депутатів у групу доводиться до відома депутатів головуючим під час пленарного засіданні сільської ради.
3.
У сільській раді може бути створена лише одна фракція місцевої організації відповідної політичної партії, депутати від якої обрані до сільської ради.
4.
Депутатська група не може використовувати повну чи скороченуназву існуючої депутатської групи сільської ради.
Стаття 113.
Після реєстрації депутатської групи на пленарному засіданні сесії головуючий інформує депутатів про сформування такої групи, її кількісний склад. В тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських групп.
Стаття 114.
Діяльність депутатської групи також припиняється у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи чи після закінчення строку, на який депутати об’єдналися в депутатську группу, або строку повноважень сільської ради відповідного скликання.
Стаття 115.
Депутатські групи можуть приймати участь в попередньому обговоренні кандидатур до складу виконавчого комітету сільської ради, керівників інших органів сільської ради, яких вона затверджує, розгляді питань, які виносяться на сесію, вносити відповідні пропозиції щодо рішень сільської ради, мають гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного на пленарних засіданнях сільської ради. Пропозиції групп носять рекомендаційний характер.
Стаття 116.
Голова депутатської групи обирається депутатами, що входять до складу даної депутатської групи на зборах групи більшістю від загального складу групи
Глава 3. Сільський голова та секретар сільської ради
Стаття 117.

Сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади села, обирається нею на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування, здійснює свої повноваження на постійній основі.
Стаття 118.
Сільський голова при здійсненні наданих повноважень є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою і відповідальним перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами сільської ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
Стаття 119.
Сільський голова очолює виконавчий комітет, головує на пленарних засіданнях сільської ради (крім випадків, передбачених частиною 10 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом) та очолює її як юридичну особу.
Стаття 120.
Повноваження сільського голови визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, Статутом територіальної громади і цим Регламентом.
Стаття 121.
Сільський голова може в установленому Законом порядку зупинити дію рішень ради та її виконавчого комітету.
Стаття 122.
На сільського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». При встановленні результатів голосування до загального складу сільської ради включається голос сільського голови, якщо він бере участь у пленарному засіданні сільської ради, і враховується його голос.
Стаття 123.
Повноваження сільського голови можуть бути припинені достроково в порядку, визначеному статтею 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Стаття 124.
Секретар сільської ради обирається за пропозицією сільського голови з числа її депутатів не пізніше як на 2-й сесії на строк повноважень сільської ради та працює в ній на постійній основі.
Стаття 125.
Обрання на посаду та звільнення з посади секретаря сільської ради за пропозицією сільського голови відбувається за рішенням сільської ради, прийнятим шляхом таємного голосування більшістю депутатів від загального складу сільської ради.
Стаття 126.
Повноваження секретаря сільської ради визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом територіальної громади, цим Регламентом.
Стаття 127.
На сільського голову та секретаря сільської ради поширюються обмеження, визначені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,«Про запобігання корупції ».
Глава 4. Постійні комісії сільської ради
Стаття 128.

Повноваження постійних комісій сільської ради, порядок їх створення і діяльності, структура і їх взаємодія з органами виконавчої влади ради визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про постійні комісії сільської ради, та Регламентом.
Стаття 129.
Постійні комісії сільської ради обираються з числа депутатів на другій сесії сільської ради нового скликання на строк її повноваження у складі голови і членів комісії за поданням сільського голови та за згодою депутатів.
Стаття 130.
Кількісний склад комісії визначається сільською радою, але на менше 4-х членів в кожній комісії. Комісії формуються по напрямках, визначених радою. В разі необхідності може бути змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.
Стаття 131.
1.
Голова постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний сільською радою, як за поданням сільського голови, так і за пропозицією членів постійної комісії, в якій працює голова комісії.
2.
Голова постійної комісії може бути також відкликаний сільською радою за його проханням або у випадках, зазначених цьому Регламенті.
Стаття 132.
Координує роботу постійних комісій сільської ради секретар сільської ради.
Стаття 133.
Пропозиції щодо порядку денного засідання постійної комісії формує голова комісії за поданням сільського голови, секретаря сільської ради, депутатів не пізніше, як за добу до засідання комісії.
Стаття 134.
Проекти рішень сільської ради з питань внесених на засідання постійних комісій приймаються, як правило, один раз. Для повторного розгляду питання виконавець викладає письмове обґрунтування необхідності розгляду та погоджує його з сільським головою або секретарем сільської ради і головою постійної комісії.
Стаття 135.
Порядок денний та регламент роботи постійної комісії затверджується на початкуасідання більшістю голосів від загального складу постійної комісії.
Глава 5. Тимчасові контрольні комісії сільської ради
Стаття 136.

Тимчасові контрольні комісії сільської ради є органами сільської ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених сільською радою питань, що належать до повноважень органів місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд сільської ради.
Стаття 137.
Рішення про створення тимчасової контрольної комісії сільської ради, вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менш однієї третини депутатів від загальногоскладу сільської ради.
Стаття 138.
Участь депутатів в роботі тимчасової контрольної комісії не звільняє їх від роботи в постійних комісіях сільської ради.
Стаття 139.
Засідання тимчасових контрольних комісій сільської ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі, - спеціалісти, інші особи – не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.
Стаття 140.
Повноваження тимчасової контрольної комісії сільської ради припиняються з моменту прийняття сільською радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі прийняття повноважень сільської ради, яка створила цю комісію.
Глава 6. Про порядок висвітлення діяльності сільської ради
Стаття 141.

Сільська рада, постійні та тимчасові контрольні комісії, депутатські групи сільської ради проводять роботу відкрито і гласно, систематично інформують населення про свою діяльність, прийняті рішення, хід їх виконання, реалізацію наказів виборців.
Стаття 142.
Гласність роботи сільської ради забезпечується шляхом публікації звіту засідань на офіційному веб-сайті, стендах, інших засобах масової інформації.

РОЗДІЛ V.
ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Глава 1. Утворення виконавчого комітету сільської ради
Стаття 143.

Порядок формування виконавчих органів ради визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Стаття 144.
Сільський голова на пленарному засіданні сільської ради пропонує членів виконкому та проводить голосування по кожній кандидатурі окремо.
Стаття 145.
Сільський голова мотивовано може зняти з розгляду запропоновану ним кандидатуру в будь-який момент, але до переходу ради до голосування щодо неї.
Стаття 146.
У разі, коли хтось з кандидатів до складу виконавчого комітету чи всі кандидатури не дістали підтримки, необхідної більшості депутатів, сільський голова повторно вносить сільській раді пропозиції щодо персонального складу виконавчого комітету чи окремих його членів.
Глава 2. Формування структури виконавчих органів сільської ради
Стаття 147.

При розгляді формування структури виконавчих органів сільської ради постійні комісії можуть заслуховувати інформацію заступників сільського голови, секретаря сільської ради, головного бухгалтера сільської ради..
Стаття 148.
Голова на пленарному засіданні сільської ради інформує депутатів щодо структури виконавчих органів, після чого проводить голосування з даного питання.
Стаття 149.
У разі коли головуючому надійде пропозиція про обговорення формування структури виконавчих органів ради і вона отримає підтримку більшості депутатів, голосування проводиться після обговорення.

РОЗДІЛ VI.
ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ
Глава 1. Контроль за виконанням рішень сільської ради
Стаття 150.

Сільська рада відповідно до визначених Законом повноважень безпосередньо або через свої органи (постійні та тимчасові контрольні комісії ) здійснює контроль за виконанням своїх рішень і інших актів, які вона прийняла.
Стаття 151.
Свої контрольні функції постійні та тимчасові контрольні комісії здійснюють згідно з цим Регламентом, Положеннями про постійні комісії та чинним законодавством.
Стаття 152.
За вимогою постійних та тимчасових контрольних комісій апарат сільської ради та виконкому надає інформацію про хід виконання рішень та періодично інформує раду про хід виконання рішень, вносить пропозиції про зняття з контролю виконаних рішень.
Глава 2. Контроль за рішеннями виконавчого комітету сільської ради
Стаття 153.

Контроль за рішеннями виконавчого комітету здійснюється постійними комісіями сільської ради.
Стаття 154.
Механізм здійснення контролю за рішеннями виконавчого комітету сільської ради визначається Регламентом виконавчого комітету сільської ради.

РОЗДІЛ VII.
Депутатські звернення, запити, запитання. Пропозиції і зауваження депутата
Стаття 155.
1.
Депутат має право звернутися з депутатським зверненням (викладеною вписьмовій формі вимогою депутата здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення) з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств,установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території територіальної громади.
2.
Відповідь на депутатське звернення повинна бути надана депутату у десятиденний строк, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки порушених питань – не пізніш як у місячний строк, про що депутату зобов’язані письмово повідомити, обґрунтувавши мотиви необхідності цього продовження.
3.
Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій, яким було адресовано депутатське звернення, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п’ять календарних днів.
Стаття 156.
Письмові депутатські звернення та запитання, які направляються на адресу виконавчих органів сільської ради попередньо реєструються в секретаря сільської ради.
Стаття 157.
Якщо депутат незадоволений результатами розгляду свого звернення, він має право на депутатський запит до посадових осіб сільської ради і її органів, сільського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території територіальної громади, голови обласної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання сільської ради.
Стаття 158.
1.
Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання сільської ради. По ньому проводиться обговорення і приймається рішення.
2.
Запит в усній формі вноситься депутатом перед затвердженням порядку денного.
3.
Письмовий текст запиту оголошується на пленарному засіданні сільської ради головуючим. Сільський голова доводить текст звернення до адресата.
Стаття 159.
1.
Орган чи посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язаний дати усну чи письмову відповідь на запит у строки і в порядку, встановлені сільською радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту сільська рада приймає рішення.
2.
Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні сільської ради, при цьому обговорення може бути проведено, якщо на цьому наполягає не менше половини присутніх на засіданні депутатів. Посадових осіб, до яких звернуто запит,своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою, і вони або уповноважені ними особи мають право бути на цьому засіданні. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит сільська рада приймає відповідне рішення.
Стаття 160.
Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях сільської ради або передані в письмовій формі головуючому, розглядаютьсясільською радою або за її дорученням постійними комісіями сільської ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам сільської ради, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції чи висловили зауваження.

РОЗДІЛ VIII.
ОСОБЛИВІ ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ
Глава 1. Прийняття бюджету і контроль за його виконанням
Стаття 161.

Процес безпосереднього формування бюджету на наступний фінансовий рік починається після ухвалення Верховною Радою України у другому читанні Закону України про Державний бюджет України на наступний рік та доведення у тижневий термін після цього Кабінетом Міністрів України виконкому сільської ради положень та показників міжбюджетних відносин (обсягів міжбюджетних трансфертів та текстових статей, що визначають особливості міжбюджетних відносин на наступний бюджетний період), які були проголосовані Верховною Радою України у другому читанні.
Стаття 162
На основі прогнозованого бухгалтерією сільської ради соціально-економічного стану сільської ради на наступний період, бюджетних запитів головних розпорядників коштів бухгалтерія сільської ради у відповідності із статтями 75, 76 Бюджетного кодексу України складає проект бюджету на наступний бюджетний період у місячний термін після отримання показників міжбюджетних трансфертів, затверджених Верховною Радою України при прийнятті проекту Закону про Державний бюджет України у другому читанні.
Стаття 163.
Проект бюджету на наступний рік подається на розгляд виконавчого комітету. Схвалений проект бюджету виноситься на попередній розгляд постійних комісій сільської ради.
Стаття 164.
З доповіддю на засіданнях всіх постійних комісій про проект бюджету виступає головний бухгалтер сільської ради або особа, яка виконує його обов’язки. На озна йомлення депутатів з проектом бюджету дається не менше 10 днів.
Стаття 165.
Постійні комісії розглядають подані документи, після чого вони передають свої поправки до проекту бюджету в постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.
Стаття 166.
Якщо постійна комісія виносить пропозицію про збільшення видатків або скорочення доходів, вона зобов’язана запропонувати на ту ж саму суму коштів відповідно, збільшення доходів за рахунок інших джерел або скорочення видатків на іншу статтю. Постійні комісії подають до кожної поправки письмове обґрунтування.
Стаття 167.
1.
Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку попередньо вивчає і розглядає на своєму засіданні поданий проект бюджету на наступний рік, а також розглядає поправки і пропозиції, які надійшли від інших постійних комісій сільської ради.
2.
Постійна комісія готує висновки з розглянутих питань і спільно з головним бухгалтером сільської ради розробляє остаточний варіант проекту рішення сільської ради. Засідання проводиться не пізніше ніж за 2 дні до пленарного засідання ради.
Стаття 168.
На розгляд сільської ради схвалений проект бюджету подається виконавчим комітетом. Співдоповідь з проекту бюджету робить голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку або призначений постійною комісією депутат, який входить до її складу.
Стаття 169.
Після обговорення проекту бюджету, в якому обов’язково беруть участь представники від всіх постійних комісій сільської ради, виконавчого комітету, сільська рада приймає рішення про затвердження бюджету.
Стаття 170.
Загальний постійний контроль за виконанням бюджету здійснює сільська рада як безпосередньо, так і через постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, інші постійні комісії сільської ради можуть проконтролювати виконання статей бюджету відповідно до їх компетенції.
Стаття 171.
1.
З додержанням вимоги частини 1 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» головний бухгалтер щоквартально подає на розгляд сільської ради письмові звіти про хід та результати виконання бюджету.
2.
Рішення про звіт приймається після його попереднього розгляду на засіданнях постійних комісій і виконавчого комітету сільської ради. Порядок розгляду виконання бюджету аналогічний порядку підготовки бюджету на наступний рік.
Стаття 172.
Після закінчення бюджетного року, виконавчий комітет подає на затвердження сільської ради, не пізніше 1 кварталу поточного року, письмовий звіт про виконання бюджету за минулий рік.
Стаття 173.
Попередньо письмовий звіт розглядається постійними комісіями, які готують відповідні висновки і подають їх для узагальнення в постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.
Стаття 174.
Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку розглядає звіт про виконання бюджету за минулий рік, висновки інших комісій і спільно з головним бухгалтером сільської ради готує остаточний варіант проекту рішення сільської ради про затвердження звіту.
Стаття 175.
Після доповіді головного бухгалтера сільської ради та після інформації голови постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку про виконання бюджету і відповідей на запитання, рада приймає рішення щодо звіту про виконання бюджету.
Стаття 176.
У двомісячний термін після завершення першого, другого, третього кварталів та у тримісячний термін після завершення року на офіційному веб-сайті публікують квартальний чи річний звіт про хід і результати виконання бюджету.
Глава 2. Затвердження програм розвитку та контроль за їх виконанням
Стаття 177.

Формування програми соціально-економічного і культурного розвитку відбувається паралельно з підготовкою проекту бюджету на наступний рік, виходячи з фінансових можливостей.
Стаття 178.
Проекти програм складають виконавчі органи сільської ради, до компетенції яких входить питання цільових програм.
Стаття 179.
Зазначені документи направляються для попереднього розгляду і підготовки висновків і пропозицій постійним комісіям сільської ради.
Стаття 180.
Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку після надходження проектів програм і пропозицій постійних комісій готує висновки щодо повноти фінансового обґрунтування і забезпечення програм, які приймаються.
Стаття 181.
Проект рішення сільської ради про затвердження програм готують відповідні виконавчі структури сільської ради спільно з профільними постійними комісіями.
Стаття 182.
1.
Проекти програм на розгляд сільської ради подаються виконавчим комітетом, а співдоповіді роблять голови відповідних постійних комісій.
2.
Після обговорення програм, в якому в обов’язковому порядку беруть участь представники від усіх постійних комісій сільської ради, виконавчого комітету, сільська рада приймає рішення про затвердження цих програм.
Стаття 183.
В разі незатвердження сільською радою програми, вона відправляється в постійні комісії і виконком на доопрацювання.
Стаття 184.
Протягом поточного доку до програми соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових програм можуть бути внесені зміни і доповнення на основі спільно прийнятого рішення виконавчого комітету і постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку з наступним затвердженням сільською радою.
Стаття 185.
Контроль за ходом виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових програм рада здійснює як безпосередньо, заслуховуючи інформації, звіти відповідних виконавчих органів з цих питань, так і через постійні комісії відповідно до їх компетенції.
Стаття 186.
Виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових програм розглядається сільською радою періодично, але не рідше як два рази на рік, інших цільових програм, не рідше одного разу на рік.
Стаття 187.
Виконання програм і прийняті сільською радою рішення з цього приводу підлягають оприлюдненню в засобах масової інформації як звіт перед територіальною громадою.
Глава 3. Дострокове припинення повноважень сільського голови
Стаття 188.

Підставами для розгляду питання про дострокове припинення повноважень сільського за порушення ним Конституції або законів України, прав і свобод громадян, незабезпечення здійснення наданих йому повноважень є наявність рішень суду про визнання розпоряджень, дій чи бездіяльності сільського голови незаконними або встановлення факту відсутності сільського голови на роботі протягом 1 повного робочого дня (крім відпусток та тимчасової непрацездатності, посвідченої у встановленому порядку).
Стаття 189.
Питання про дострокове припинення повноважень сільського голови можуть винести на розгляд сільської ради не менш як половина депутатів від загального складу сільської ради. Ініціатори подають обґрунтовану заяву в письмовій формі, завірену власноручними підписами.
Стаття 190.
В цьому випадку сесія сільської ради скликається на вимогу групи депутатів, яка ініціює дострокове припинення повноважень сільського голови, і є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь не менше 2/3 депутатів від загального складу ради.
Стаття 191.
Під час розгляду цього питання сесію відкриває і веде секретар сільської ради, а в його відсутності – призначений сесією депутат.
Стаття 192.
Доцільність розгляду сільською радою питання про дострокове припинення повноважень сільського голови попередньо розглядається постійними комісіями сільської ради, виконавчим комітетом з обов’язковим прийняттям обґрунтованого рішення.
Стаття 193.
Рішення про дострокове припинення повноважень сільського голови приймається таємним голосуванням після обговорення цього питання на сесії сільської ради не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу сільської ради.
Глава 4. Дострокове припинення повноважень депутата
Стаття 194.

Повноваження депутата припиняються достроково без прийняття рішення сільської ради за наявності наступних підстав, засвідчених офіційними документами, отриманих радою з відповідних установ, у разі:
1)
його відкликання виборцями у встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» порядку;
2)
припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
3)
обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» не сумісне з виконанням депутатських повноважень;
4)
обрання його депутатом до іншої місцевої ради;
5)
визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
6)
набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі;
7)
його смерті.
Стаття 195.
Повноваження депутата можуть припинятися достроково також за рішенням сільської ради у зв’язку з отриманням радою:
1)
копії обвинувального вироку суду, який набрав законної сили і за яким депутата засуджено до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі;
2)
особистої заяви депутата про складення ним депутатських повноважень.
Стаття 196.
Достроково повноваження депутата припиняються також у випадку, передбаченому статтею 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», коли достроково припиняє своє повноваження рада.
Стаття 197.
1.
У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань сільської ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень сільської ради та її органів сільська рада може, відповідно до частини 5 статті 20 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата.
2.
Відкликання депутата виборцями проводиться у порядку, встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», також відповідно до підстав, викладених у статті 37 вказаного Закону.
Стаття 198.
Про прийняте рішення щодо дострокового припинення повноважень депутата сільська рада повідомляє виборців відповідного виборчого округу через засоби масової інформаці

РОЗДІЛ IX.
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1. Про дію Регламенту та порядок внесення змін до нього
Стаття 199.

Регламент набирає чинності після прийняття рішення сільською радою про його затвердження.
Стаття 200.
Сільська рада в необхідних випадках вносить зміни та доповнення до Регламенту. Зміни та доповнення до Регламенту набувають чинності не раніше ніж на 5 день після їх прийняття.
Глава 2. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради
Стаття 201.
1.
Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності сільської ради та її органів забезпечується секретарем сільської ради та виконкому.
2.
Керівництво апаратом сільської ради та виконкому здійснює сільський голова.

Секретар сесії
О. В. Расторгуєва
Херсонский ТОП Hosting Ukraine
Стара Збур'ївка © 2011 - 2019